PALMAR HYPERHIDROSIS: sweaty palms and sweaty hands

Palmar Hyperhidrosis or excessive sweating of the palms and hands is one of the most common manifestations of the condition. Caused by over-stimulation of the sweat glands in the palms, hand sweating can be severe and emotionally devastating. Some patients sweat so profusely that the sweat drips to the floor. Other patients suffer with hands that are discolored, cold and clammy. Handshakes are awkward, embarrassing. Reading a newspaper results in stained hands and smeared ink. Needlework can be impossible to manage.

While the sweating is involuntary and cannot be consciously controlled, many patients report a tingling in their fingers or a sensation that feels as if the skin pores are opening.

AXILLARY HYPERHIDROSIS: excessive underarm sweating

Axillary Hyperhidrosis is a medical condition caused by over stimulation of the underarm sweat glands by the sympathetic nervous system. Patients with Axillary Hyperhidrosis may suffer with excessive sweat dripping from their underarms, down their arms and side of chest wall to the waist.

Axillary sweating may occur independently or in combination with sweating of the hands, face, scalp or feet.

Patients with Axillary Hyperhidrosis cannot wear light colors or certain types of fabrics such as nylon or silk. Clothes become stained, colors may run, and fabrics may be ruined.

The sweating and odor associated with Axillary Hyperhidrosis is constant and resistant to all deodorants. Axillary Hyperhidrosis may even be resistant to Drysol®, the first line of therapy.

The Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) is a four-point scale for categorizing the severity of primary Axillary Hyperhidrosis. The following scale, with 1 being mild and 4 being severe, is utilized to determine the degree of suffering:

1. Never noticeable and never interferes with my daily activities;

2. Tolerable but sometimes interferes with my daily activities;

3. Barely tolerable and frequently interferes with my daily activities; or

4. Intolerable and always interferes with my daily activities.


PEDAL HYPERHIDROSIS: the sweaty foot syndrome

Pedal Hyperhidrosis is defined as excessive sweating of the feet. This medical condition results from over stimulation of the sweat glands in the feet by the sympathetic nervous system. Unlike Hyperhidrosis that affects the hands and underarms, the sympathetic nerve fibers that stimulate sweating of the feet arise from both the thoracic and lumbar sympathetic nerve chains.


FACIAL HYPERHIDROSIS: facial blushing and sweating

Facial Hyperhidrosis is a genetic condition characterized by extreme facial blushing, excessive facial sweating or both. The condition is not related to a person being overweight. Persons with the condition oftentimes will avoid outdoor social functions, preferring to stay in cold rooms.

Facial blushing is an abnormal response to a variety of emotional stimuli and is caused by an over stimulation of the sympathetic nervous system. The mechanism is involuntary and aggravated or heightened by anxiety; however, it may occur without any stress or anxiety.

Physiologic blushing occurs in many individuals without Hyperhidrosis, with the blush occurring only in special situations, coming on quickly and fading rapidly. For persons with Hyperhidrosis, the blushing is intense, constant and continues for a prolonged period of time. Prior to the onset of the blushing, the person usually experiences intense facial heat. Then, the face and neck glow a bright red. The glow may spread across the cheeks, radiate onto the forehead and neck, even cover the ears.

Individuals who suffer from facial blushing respond to a multitude of stimuli with exaggerated blushing. The triggering stimulus may be internal or external, often being subtle. At times, persons with the condition experience several facial blushing even without any apparent stimuli while alone, relaxing, reading or watching a movie.

Facial blushing may occur independently or in combination with sweating of the hands, face and scalp, underarms or feet. The most common symptom occurring with facial blushing is severe hand sweating. Patients with several facial blushing often also suffer with some degree of palmar Hyperhidrosis. Typically, the patient will focus on his/her facial blushing, without being aware of the sweating hands.

Facial sweating may occur singularly or with the facial blushing. Slight increases in temperature and humidity are the stimulus for the condition. Man and women suffer with this condition. Facial sweating usually involves the entire scalp and face.

Persons with facial Hyperhidrosis find themselves soaked with sweat on the face and scalp during the most minimal of activities. Women with this condition usually opt for short hart and avoid makeup as the excessive sweating will case cosmetics to run.


Områder forårsaket av hyperhidrose

PALMAR HYPERHIDROSIS: svette palmer og svette hender

Palmar Hyperhidrose eller overdreven svetting av håndflatene og hendene er en av de vanligste manifestasjonene av tilstanden. Forårsaget av over-stimulering av svettekjertlene i håndflatene, kan svetting av hånden være alvorlig og følelsesmessig ødeleggende. Noen pasienter svetter så voldsomt at svetten drypper til gulvet. Andre pasienter lider med hender som er misfarget, kaldt og klammende. Håndtrykk er vanskelig, pinlig. Å lese avis resulterer i fargete hender og smurt blekk. Nålverk kan være umulig å håndtere.

Mens svette er ufrivillig og ikke kan kontrolleres bevisst, rapporterer mange pasienter en prikker i fingrene eller en følelse som føles som om hudens porer åpner seg.

AXILLAR HYPERHIDROSIS: overdreven svette i underarm

Axillær hyperhidrose er en medisinsk tilstand forårsaket av over stimulering av underarm svettekjertlene av sympatisk nervesystem. Pasienter med aksillær hyperhidrose kan lide med overdreven svette som drypper fra underarmene, nedover armene og siden av brystveggen til midjen.

Axillær svetting kan forekomme uavhengig eller i kombinasjon med svette i hender, ansikt, hodebunn eller føtter.

Pasienter med aksillær hyperhidrose kan ikke bære lyse farger eller visse typer stoffer som nylon eller silke. Klær blir farget, farger kan løpe, og stoffer kan bli ødelagt.

Svette og lukt assosiert med aksillær hyperhidrose er konstant og bestandig mot alle deodoranter. Axillær hyperhidrose kan til og med være resistent mot Drysol®, den første behandlingslinjen.

Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) er en firepunkts skala for kategorisering av alvorlighetsgraden av primær aksillær hyperhidrose. Følgende skala, hvor 1 er mild og 4 er alvorlig, brukes til å bestemme graden av lidelse:

1. Aldri merkbar og aldri forstyrrer mine daglige aktiviteter;

2. Tolerabel, men noen ganger forstyrrer mine daglige aktiviteter;

3. Bare tålelig og ofte forstyrrer mine daglige aktiviteter; eller

4. Utålelig og alltid forstyrrer mine daglige aktiviteter.

PEDAL HYPERHIDROSIS: Svettfedssyndromet

Pedal hyperhidrose er definert som overdreven svetting av føttene. Denne medisinske tilstanden skyldes over stimulering av svettekjertlene i føttene ved sympatisk nervesystem. I motsetning til hyperhidrose som påvirker hendene og underarmene, oppstår de sympatiske nervefibrene som stimulerer svette av føttene fra både thorax- og lumbale sympatiske nervekjeder.

FACIAL HYPERHIDROSIS: ansikts rødme og svette

Facial hyperhidrose er en genetisk tilstand preget av ekstrem ansikts rødme, overdreven ansiktssvette eller begge deler. Tilstanden er ikke relatert til en person som er overvektig. Personer med tilstanden ofte vil unngå utendørs sosiale funksjoner, foretrekker å holde seg i kalde rom.

Ansikts rødme er en unormal respons på en rekke følelsesmessige stimuli og er forårsaket av over stimulering av det sympatiske nervesystemet. Mekanismen er ufrivillig og forverret eller økt av angst; Det kan imidlertid oppstå uten stress eller angst.

Fysiologisk rødme forekommer hos mange individer uten hyperhidrose, med rødmen som oppstår bare i spesielle situasjoner, som kommer raskt og fading raskt. For personer med hyperhidrose er rødmen intens, konstant og fortsetter i lengre tid. Før begynnelsen av rødmen opplever personen vanligvis intens ansiktsvarme. Deretter lyser ansiktet og nakken rødt. Gløden kan spre seg over kinnene, utstråle på pannen og nakken, til og med dekke ørene.

Personer som lider av ansikts rødme, reagerer på en rekke stimuli med overdrevet rødme. Utløsende stimulus kan være intern eller ekstern, og ofte være subtil. Til tider opplever personer med tilstanden flere ansikts rødme selv uten noen tilsynelatende stimuli mens de er alene, slapper av, leser eller ser på en film.

Ansikts rødme kan oppstå uavhengig eller i kombinasjon med svetting av hender, ansikt og hodebunn, underarm eller føtter. Det vanligste symptomet ved ansikts rødme er alvorlig håndsvette. Pasienter med flere ansikts rødme lider ofte med en viss grad av palmar hyperhidrose. Vanligvis vil pasienten fokusere på hans / hennes ansikts rødme, uten å være oppmerksom på svettehendene.

Ansiktssvette kan forekomme enkeltvis eller med ansikts rødme. Små økninger i temperatur og fuktighet er stimulansen for tilstanden. Mann og kvinner lider av denne tilstanden. Ansiktssvette involverer vanligvis hele hodebunnen og ansiktet.

Personer med ansiktshyphidrose finner seg gjennomvåt med svette i ansiktet og hodebunnen under de mest minimale aktivitetene. Kvinner med denne tilstanden velger vanligvis kort hjerte og unngår sminke da overdreven svetting vil tilfelle kosmetikk å løpe.