I’m not the first or last person with hyperhidrosis. Neither are you. During the years i’ve read so many people write and tell about their condition. I think reading below allows you to feel little bit more normal.

“I didn’t know that there was a name for this problem. I thought that it was just me and that I couldn’t do anything about it. Even my doctor told me, You are just going to have to learn to live with it.”

“I no longer want to be involved in school activities. It’s just too embarrassing because I’ll break out in sweat without warning. My buddies think that I’m nervous and anxious.”

“I used to be the student body president until my facial blush became so severe that I just couldn’t go on.”

“I spend less time with my friends because of the constant anxiety that I have over my sweating.”

“While studying to be a chef at a New York City culinary school, I was almost fired after they accused me of spitting into the batter. It’s just that my hands were dripping with sweat.”

“My girlfriend once grabbed me by my shirt and asked me, Why don’t you touch me? I was afraid that my cold and clammy hands would turn her off. After I told her about my condition, she said that she understood.”

“Dating is almost out of the question because of my condition.”

“I didn’t go to my high school prom. This is just one more thing that I missed out on.”

“I am a student in college, and I don’t want to go out in public to meet men because I am afraid that they may get repulsed by my sweating.”

“At the last minute, I almost didn’t go to college. My mom forced me to go. I didn’t want to go to a new place only to get embarrassed before new strangers.”

“My four year old doesn’t want me to hold his hands. He said that he didn’t like holding my wet hands.”

“I even sweat when I’m alone at home. I may be watching a movie or reading a book and suddenly I start to sweat.”

“I make sure that I am the last one into a conference room or to church and the first one out. This way I don’t have to meet people and embarrass myself by shaking hands with them.”

“Two days before my wedding, I had an anxiety attack. After visualizing walking down the aisle, the ring ceremony and the reception line, I panicked and called off the wedding. My hands and face would have been dripping with sweat. That relationship is now over.”

“I almost called off attending my best friend’s wedding where I was to be the maid of honor. I knew that I would ruin the dress, that my hands would cause people to flinch and then they would have to try to be polite.”


“My husband is a minister and the congregation accused me of being snobbish because I appeared reserved. I did everything to avoid shaking hands with them.”

“I stand out in a crowd because my face glows red from facial blushing. People think that I am either sick or extremely anxious.”

“I find that I now take fewer risks in my life because of my condition. It is as if I’ve created a glass ceiling.”

“I’m a computer programmer and my sweating hands drip sweat onto the keyboard.”

“I rust my tools at the machine shop.”

“I’ve gone through life with this problem, gotten my law degree and developed a successful practice, but now I just want to get rid of this thing.”

“I have to hold my baby with a towel or I may drop him because of my wet hands.”

“No one really understands what this condition does to me, not even my parents.”

“I’ve blown job interviews and sales because of my sweating.”

“My armpits are always wet and there are many clothes that I can’t wear.”

“I changed my college major because of my sweating hands. I wanted to be an artist but I kept staining my artwork with my sweat, so I became a school teacher.”

“My husband complains that I don’t touch him at night, but my hands are cold and wet and I know that it would bother him.”

“Presenting before people is always the worst of times. My face will glow red. The audience must think that I’m extremely nervous or that I must not feel well. This only magnifies my anxiety.”

“If I think about sweating, I’ll sweat, but then my anxiety starts because of the sweating, and then the sweating only gets worse. Once the cycle starts, I can’t stop it.”

“I’m an FBI agent. One day, I discovered that I was the one who was sweating during the interrogation of a suspect while he was cool and dry. This is just not right.”

“After a playing few bars during my first piano recital, I quit and walked away from the piano. The keys were wet with sweat. I’ll never forget that moment. Since that time, I haven’t played the piano.”

“My eyes burn after I inserted my sweat-stained contacts.”

“I’m so embarrassed by my sweaty hands that I don’t want to go with my husband to parties.”

You can read more here.


Hvordan hyperhidrose påvirker mennesker i deres daglige liv

Jeg er ikke den første eller siste personen med hyperhidrose. Det er ikke du heller. I løpet av årene har jeg lest så mange som skriver og forteller om deres tilstand. Jeg tror å lese nedenfor gjør at du kan føle deg litt mer normal.

“Jeg visste ikke at det var et navn på dette problemet. Jeg trodde at det bare var meg og at jeg ikke kunne gjøre noe med det. Selv legen min fortalte meg: Du må bare lære å leve med det. ”

“Jeg vil ikke lenger være involvert i skolens aktiviteter. Det er bare for pinlig fordi jeg brenner ut i svette uten advarsel. Mine venner tror jeg er nervøs og engstelig. ”

“Jeg pleide å være studentlederpresidenten til jeg ble så alvorlig at jeg bare ikke kunne fortsette.”

“Jeg bruker mindre tid med vennene mine på grunn av den konstante angst jeg har over svette.”

“Mens jeg studerte for å være kokk på en kulinarisk skole i New York City, ble jeg nesten fyrt etter at de anklaget meg for å spytte i smeten. Det var bare at hendene mine droppet av svette. ”

“Kjæresten min tok en gang meg av skjorten min og spurte meg, hvorfor rører du ikke meg? Jeg var redd for at mine kalde og klamde hender ville slå henne av. Etter at jeg fortalte henne om min tilstand, sa hun at hun forstod. ”

“Dating er nesten ute av spørsmålet på grunn av min tilstand.”

“Jeg gikk ikke til videregående skoleprøven min. Dette er bare en ting jeg savnet på. ”

“Jeg er student på college, og jeg ønsker ikke å gå ut i offentlig for å møte menn fordi jeg er redd for at de kan bli avstøt av svette.”

“I siste øyeblikk gikk jeg nesten ikke på college. Moren min tvang meg til å gå. Jeg ville ikke gå til et nytt sted for å bli flau før nye fremmede. ”

“Min fireårige vil ikke at jeg skal holde hendene hans. Han sa at han ikke likte å holde mine våte hender. ”

“Jeg svetter enda når jeg er alene hjemme. Jeg kan se på en film eller lese en bok og plutselig begynner jeg å svette. ”

“Jeg sørger for at jeg er den siste til et konferanserom eller til kirken og den første ut. På denne måten trenger jeg ikke å møte folk og forlevere meg selv ved å rote hendene med dem. ”

“To dager før bryllupet mitt, hadde jeg et angstangrep. Etter å ha visualisert å gå ned midtgangen, ringseremonien og mottakslinjen, panikk jeg og ringte av bryllupet. Mine hender og ansikt ville ha drukket av svette. Det forholdet er nå over. ”

“Jeg ringte nesten til å delta på min beste venns bryllup der jeg skulle være ærespiken. Jeg visste at jeg ville ødelegge kjolen, at hendene mine ville få folk til å flinke og da måtte de prøve å være høflig. ”

“Min mann er en minister og menigheten anklaget meg for å være snobbig fordi jeg syntes reservert. Jeg gjorde alt for å unngå å riste hender med dem. ”

“Jeg skiller seg ut i en mengde fordi ansiktet mitt lyser rødt fra ansikts rødme. Folk tror at jeg er syk eller ekstremt engstelig. ”

“Jeg finner at jeg nå tar færre risikoer i livet mitt på grunn av min tilstand. Det er som om jeg har skapt et glassloft. ”

“Jeg er en dataprogrammerer og svettehendene mine drar svette på tastaturet.”

“Jeg ruster verktøyene mine i maskinbutikken.”

“Jeg har gått gjennom livet med dette problemet, fått min lovgrad og utviklet en vellykket praksis, men nå vil jeg bare bli kvitt denne tingen.”

“Jeg må holde babyen min med et håndkle eller jeg kan slippe ham på grunn av mine våte hender.”

“Ingen forstår virkelig hva denne tilstanden gjør for meg, ikke engang foreldrene mine.”

“Jeg har blåst jobbintervjuer og salg på grunn av svette.”

“Min armhule er alltid våt og det er mange klær jeg ikke kan bære.”

“Jeg endret høyskolen min på grunn av svettehendene mine. Jeg ønsket å være kunstner, men jeg fortsatte å fargelegge kunstverket mitt med svette, så jeg ble skolelærer. ”

“Min mann klager på at jeg ikke berører ham om natten, men hendene mine er kalde og våte, og jeg vet at det ville plage ham.”

“Presentere før folk er alltid det verste av tider. Ansiktet mitt vil lyser rødt. Publikum må tro at jeg er ekstremt nervøs eller at jeg ikke må føle meg bra. Dette forstørrer bare angsten min. ”

“Hvis jeg tenker på svette, vil jeg svette, men så begynner min angst på grunn av svette, og svette blir bare verre. Når syklusen starter, kan jeg ikke stoppe det. ”

“Jeg er en FBI-agent. En dag oppdaget jeg at jeg var den som svettet under forhøret av en mistenkt mens han var kald og tørr. Dette er bare ikke riktig. ”

“Etter at jeg spilte noen barer under mitt første pianooppdrag, sluttet jeg og gikk bort fra pianoet. Nøklene var våte med svette. Jeg glemmer aldri det øyeblikket. Siden den gang har jeg ikke spilt pianoet. ”

“Mine øyne brenner etter at jeg har satt inn mine svettefarvede kontakter.”

“Jeg er så flau av mine svette hender at jeg ikke vil gå med mannen min til fester.”