Hyperhidrosis is a genetic condition that causes severe sweating and abnormal heat loss of the hands, underarms or feet. Individuals with Hyperhidrosis sweat to the point that their hands, feet or underarms are moist, clammy or literally dripping wet.

Hyperhidrosis is caused by a hyperactive Sympathetic Nervous System. The areas of the body that may be affected can occur in any combination, involving the face, underarms, hands and feet. The severe sweating from Hyperhidrosis may start with the beginning of each day and continue throughout the day and night or it may be intermittent.

A common misconception is that the excess sweating of Hyperhidrosis is due to severe anxiety, extreme shyness or emotional distress. However, persons with Hyperhidrosis sweat profusely even when calm, alone or resting. While the condition may be aggravated by anxiety, the disorder has its own trigger and the sweating can appear at any time.

However, there is usually an interrelationship between anxiety and sweating that develops to a greater or lesser degree in nearly all patients with severe Hyperhidrosis. Anxiety, while not a cause, can aggravate the condition. As the onset of symptoms is anxiety provoking, an individual who suffers with Hyperhidrosis anticipates the sweating, which in turn causes more sweating, creating a vicious cycle. Many individuals will try to escape by avoiding stressful or social situations.

Likewise, weight, hormonal imbalance or psychological disturbances are not factors related to the cause or cure of Hyperhidrosis. Persons of all sizes, physical conditions and mental well being suffer with the disorder.

While emotional wellness is not a factor in the cause, the excessive sweating that occurs can take a toll on the patient’s self confidence and relationships with others. Coping with Hyperhidrosis is difficult and many persons with the condition find themselves hiding their sweating from their closest of friends or partners and avoiding social contact.

Secondary Hyperhidrosis is a condition of Generalized Excessive Body Sweating. The cause of secondary Hyperhidrosis may be due to chronic infections, hyperthyroidism, autoimmune disorders, malignancy or other factors. A thyroid test is often recommended to people with excessive to verify that their Hyperhidrosis is not due to hyperthyroidism. The diagnosis and work-up of secondary Hyperhidrosis is usually made by a knowledgeable internist. This disorder is not responsive to surgical treatments for Hyperhidrosis.

Who suffers with hyperhidrosis?

In the United States, Hyperhidrosis affects one out of 30 individuals – or approximately twelve million Americans.

Hyperhidrosis affects both men and women, all races and every age group. One out of every30 Caucasians has Hyperhidrosis. Asians have an even higher rate of incidence with one of every five persons suffering from the condition.

At any stage of life, Hyperhidrosis presents difficult and humiliating situations for the sufferer.

Children or adolescents who suffer with Hyperhidrosis are particular vulnerable. As childhood is a time to build self-esteem, young people who are afflicted with Hyperhidrosis are especially at risk for developing inappropriate coping mechanisms. In middle or high school, a student with Hyperhidrosis usually finds that his or her peers misunderstand what the condition means. Frequently, a teenager will withdraw and distance himself or herself from potentially embarrassing situations. Furthermore, they can lose confidence in their abilities to interact with others.

Teenagers with Hyperhidrosis often will quit band, cheerleading, sports or even dating because of the embarrassment and ridicule from peers. The longer a teenager suffers with the condition, the greater the emotional fallout.

Adults with Hyperhidrosis are equally open to emotional distress. During conversations, sufferers may hide their hands under their arms, behind their backs or under their thighs.

Oftentimes individuals with the condition choose careers that eliminate social interaction. Even interviews or situations where shaking hands is expected are difficult.

Socially, adult patients report that during social gatherings, they often opt to constantly hold a cold drink so people would assume that their hand was cold and clammy because of the drink, not because of sweat.


Vad är hyperhidrose?

Hyperhidrose er en genetisk tilstand som forårsaker alvorlig svette og unormalt varmetap på hendene, underarmene eller føttene. Personer med hyperhidrose svetter til det punktet at deres hender, føtter eller underarm er fuktige, klamme eller bokstavelig talt drypper våt.

Hyperhidrose er forårsaket av et hyperaktivt sympatisk nervesystem. Arealene i kroppen som kan bli påvirket, kan forekomme i enhver kombinasjon, med ansikt, underarm, hender og føtter. Den alvorlige svette fra hyperhidrose kan starte med begynnelsen av hver dag og fortsette hele dagen og natten, eller det kan være intermittent.

En vanlig misforståelse er at overflødig svetting av hyperhidrose skyldes alvorlig angst, ekstrem sjyanse eller følelsesmessig nød. Imidlertid svetter personer med hyperhidrosis voldsomt, selv når de er rolige, alene eller hvile. Selv om tilstanden kan forverres av angst, har forstyrrelsen sin egen utløser, og svetten kan vises når som helst.

Imidlertid er det vanligvis en sammenheng mellom angst og svette som utvikles i større eller mindre grad i nesten alle pasienter med alvorlig hyperhidrose. Angst, men ikke en årsak, kan forverre tilstanden. Siden symptomene er angstproduserende, forventer en person som har Hyperhidrosis svette, noe som i sin tur fører til mer svette og skaper en ond syklus. Mange individer vil forsøke å unnslippe ved å unngå stressende eller sosiale situasjoner.

På samme måte er vekt, hormonell ubalanse eller psykiske forstyrrelser ikke faktorer relatert til årsak eller kur av hyperhidrose. Personer av alle størrelser, fysiske forhold og mental velvære lider av sykdommen.

Mens emosjonell velvære ikke er en faktor i årsaken, kan overdreven svetting som oppstår, ta en bølge på pasientens selvtillit og forhold til andre. Håndtering av hyperhidrose er vanskelig, og mange personer med tilstanden befinner seg gjemmer seg svette fra deres nærmeste venner eller partnere og unngår sosial kontakt.

Sekundær hyperhidrose er en tilstand av generalisert overdreven kroppsveising. Årsaken til sekundær hyperhidrose kan skyldes kroniske infeksjoner, hypertyreose, autoimmune lidelser, malignitet eller andre faktorer. En skjoldbruskstest anbefales ofte til personer med overdreven evne til å verifisere at deres hyperhidrose ikke skyldes hypertyreose. Diagnosen og opparbeidelsen av sekundær hyperhidrose er vanligvis laget av en kunnskapsrik internist. Denne lidelsen reagerer ikke på kirurgiske behandlinger for hyperhidrose.

Hvem lider av hyperhidrose?

I USA påvirker hyperhidrose en av 30 individer – eller omtrent tolv millioner amerikanere.

Hyperhidrose påvirker både menn og kvinner, alle løp og alle aldersgrupper. En av hver 30 kaukasiere har hyperhidrose. Asiater har en enda høyere frekvens av forekomst med en av fem personer som lider av tilstanden.

På et hvilket som helst stadium av livet presenterer Hyperhidrosis vanskelige og ydmykende situasjoner for den lidende.

Barn eller ungdom som lider av hyperhidrose er spesielt sårbare. Ettersom barndommen er en tid til å bygge selvtillit, er unge mennesker som er rammet av hyperhidrose særlig utsatt for å utvikle uhensiktsmessige håndteringsmekanismer. I mellom- eller videregående skole finner en student med hyperhidrose vanligvis at hans eller hennes jevnaldrende misforstår hva tilstanden betyr. Ofte vil en tenåring trekke seg tilbake og avstå fra potensielt pinlige situasjoner. Videre kan de miste tilliten til evnen til å samhandle med andre.

Tenåringer med hyperhidrose vil ofte slutte å bande, cheerleading, sport eller til og med danse på grunn av forlegenhet og latterliggjøring fra jevnaldrende. Jo lenger en tenåring lider av tilstanden, jo større er følelsesmessig fallout.

Voksne med hyperhidrose er like åpne for emosjonell lidelse. Under samtaler kan pasienter skjule hendene under armene, bak ryggen eller under lårene.

Ofte velger personer med tilstanden karriere som eliminerer sosial interaksjon. Selv intervjuer eller situasjoner der det er forventet å riste hender, er vanskelige.

Sosialt rapporterer voksne pasienter at under sosiale sammenkomster velger de ofte å holde en kald drikke, slik at folk vil anta at hånden deres var kald og klammet på grunn av drikken, ikke på grunn av svette.